16.09.2018

CrossFit Ostfildern – Kettlebell Class

Kettlebell Jerk

Focus on technique

Kettlebell Snatch

Focus on technique

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Tabata

KB Swings

KB Snatches (right arm)

KB Swings

KB Snatches (left arm)

KB Swings

KB Jerks (right arm)

KB Swings

KB Jerks (left arm)

Rx: 24 / 16 kg